Tüzük

TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:
Madde 1-
Derneğin adı Türk Pediatrik Hematoloji Derneği olup, kısaca TPHD adı kullanılır.
DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2 
Derneğin merkezi İstanbul?dur. ŞUBESİ YOKTUR ve açılmayacaktır.
DERNEĞİN AMACI
Madde 3-
Ülkemizde Pediatrik Hematoloji alanında çalışanlar arasında dayanışmayı ve bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki her türlü bilimsel, teknik, sosyal, etik ve ekonomik konuları ve uygulamaları izlemek ve bu alandaki çalışma ya da araştırmaları geliştirmek ve desteklemektir.
DERNEĞİN FAALİYET ALANI VE ÇALIŞMALARI
Madde 4 
Dernek sosyal alanda faaliyet göstermekte üçüncü maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yapar:
a- Üyeler arasında eşgüdümü, dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlar. Mesleki açıdan gelişmelerin ve gereksinimlerin karşılanabilmesi için yardımda bulunur. Üyelerin haklarını korur.
b- Pediatrik Hematoloji alanında bilimsel, teknolojik, mesleki ilerlemeleri destekler.
c- Bu alandaki çok merkezli çalışmaları başlatır ve yürütülmesini sağlar.
Türkiye’de tüm merkezlerde tedavi uygulamalarının kalitesini yükseltmek ve bunların eşgüdümünü sağlamak için araştırmalar yapar, yayınlar çıkarır, kongre, sempozyum, seminer, açık oturum gibi toplantılar düzenler ve bu tür toplantıların sonuçlarını ilgililere duyurur.
d- Pediatrik Hematoloji mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitiminin planlanması ve denetiminde diğer kuruluşlarla işbirliği yapar. Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Pediatrik Hematoloji boardunun (yeterliliğinin) ve gerekli sınavların düzenlenmesine katkıda bulunur.
e- Yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla Pediatrik Hematoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, üye olur ve gerektiğinde temsilciler gönderir.
f- Amacına yönelik vakıflar kurabilir ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir.
g- Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşullarda bilimsel araştırmaları destekler ve ödüllendirir. Bilim, hizmet ve teşvik ödülleri verir.
h- Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitimci ve konuşmacı davet eder.
ı- Pediatrik Hematoloji alanındaki araştırma ve uygulamaların tıbbi etiğe uygunluğunu kontrol eder.
j- Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli sosyal etkinliklerde (piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması vb.) bulunur.
k-Her türlü taşınır ve taşınmaz malları alır, satar, kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer ayni hakları kurar ve kaldırır.
l- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak işletmek.
m- Çocuk hematoloji, çocuk hematoloji – onkoloji dalında ihtisas yapmış olanların, hak ve menfaatlerine yönelik bir müdahale ve /ve ya aleyhe bir düzenleme olduğu takdirde, bu müdahale ve düzenlemeleri önlemek için her türlü girişimde bulunmak, Çocuk hematoloji, çocuk hematoloji – onkoloji ihtisasını tamamlamış olan dernek üyelerinin mesleki ve bilimsel tüm haklarını korumak.
n-İlgili güncel mevzuatın izin verdiği ölçüde araştırma merkezi ya da laboratuvar, klinik, poliklinik ve hastane kurar ve işletir ya da bu kuruluşları destekler.
Madde 5-
Asıl üyeler
a- Fiili ehliyete sahip gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyen , 5253 sayılı dernekler kanunu ve Türk medeni kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmayanlar.
b- Kamu ve özel kurumlarda çocuk hematolojisi uzmanı olarak aktif görev yapanlar,
c- Başka lisans, lisansüstü veya uzmanlık dalına sahip, fakat aktif olarak çalıştığı alanı pediatrik hematoloji ile ilgili olan yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak, dernek üyesi iki kişinin referansı ve bir dilekçe ile Dernek Yönetimine başvururlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları izleyen ilk yönetim kurulunda genel kurulda onaylanmaya sunulmak üzere üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu, yazı ile başvuru sahibine bildirir. Bu kararlar ilk Genel Kurul?da onaya sunulur. Onaylanan üyeler bir sonraki genel kurulda oy kullanabilirler.
Madde 6-
Asıl üyelerin yükümlülükleri ve hakları
Asıl üyeler derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarının gerçekleşmesi için gereken çabayı sarfetmek, dernek genel kuruluna katılmak ve aidat borçlarını ödemek zorundadırlar.
Asıl üyelerin hakları:
a)- Dernek yönetimine aday olmak,
b)- Çalışma gruplarına aday olmak,
c)- Genel Kurulda oy kullanmak,
d)- Derneğin bilimsel yayınlarını indirimli, bildirilerini ücretsiz almak,
e)- Derneğin eğitim aktivitelerine indirimli ücretle katılmak.
Madde 7 
Onursal ve Fahri Üyeler
a) Onursal üye: Hematoloji ve hematoloji ile ilgili alanlarda uluslararası katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim adamları Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un 2/3 çoğunluğunun alacağı kararla onursal üye olurlar. Asıl üye iken kamusal yaş sınırı nedeni ile kurumlarından emekli olan üyeler de onursal üye olurlar. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Onursal üyeler Genel Kurul’a oy hakkı olmaksızın katılabilirler.
b) Fahri üye: Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler yönetim kurulu’nun kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler istedikleri takdirde ödenti verebilirler ve Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.
ÜYELİKTEN ÇIKMA ÜYELİĞİN DÜŞMESİ VE ÇIKARILMA
Madde 8-
Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna geldiği anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.
Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde üyelik kaydı, dernek Yönetim Kurulunun önerisi ile ve üye hakkında Disiplin Kurulunca yapılacak inceleme sonucuna göre Genel Kurul kararı ile silinir. Üyelikten istifa edenlerin derneğe olan birikmiş borçları kaldırılmaz.
Derneğin gelişmesine, amaçlarına ulaşmasına engel olacak ve saygınlığını zedeleyebilecek eylemlerde bulunmak,
Derneğe ödenmesi gereken yıllık ödentiyi beş yıl boyunca ödememek ve Yönetim Kurulu?nun yazılı uyarısı ile öngörülen sürede ödememekte direnmek,
Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışlarda bulunmak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
İstifa dışında üyelikten çıkarılmayı gerektiren koşulların varlığında disiplin kurulunun görüşü alınır ve genel kurul kararı ile sonuçlanır.
İstifa ve ödenti borcu nedeniyle üyeliği sonlandırılanlar en erken bir yıl sonra üyeliğe başvurabilirler. Yeniden üyelik işlemleri ödenti borçları ve varsa yasal faizi ödendikten sonra başlar.
AİDAT
Madde 9-
Her üyenin giriş aidatı ve senelik aidat ödeme mecburiyeti vardır. Giriş ve senelik aidat miktarı Genel Kurulca belirlenir. Aidat miktarı Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca günün koşullarına göre iki yılda bir düzenlenir. Geciken aidatlar için Yönetim Kurulunca belirlenen oranda gecikme zammı alınır. Dönem aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikten çıkartılmasına yönetim kurulunca karar verilir.
DERNEK GÖREVLİLERİ
Madde 10-
Dernek hizmetlerini yürütmek amacıyla gerektiği sayıda görevli yönetim kurulu tarafından atanabilir. Yönetim kurulu bu görevlilerin ücretlerini, vasıf, çalışma koşulları ve sürelerini dikkate alarak belirleme yetkisine sahiptir.
DERNEĞİN ORGANLARI:
Madde 11-
Dernek Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulundan ibarettir.
GENEL KURUL
Madde 12-
Derneğe kayıtlı üyeler Genel Kurulu oluştururlar. Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini iki yıl süre ile seçer.
b. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini iki yıl süre ile seçer.
c. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini iki yıl süre ile seçer.
d. Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu görüşerek
Yönetim Kurulunu aklar.
e. Sorumlu görülen Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri hakkında dava açılmasına ve
seçim zamanı gelmemiş ise işten el çektirilmelerine ve yeniden seçime karar verir.
f. Yönetim Kurulunun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi ya da
değiştirerek kabul eder.
g. Gerektiğinde dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve derneğin feshine karar
verir.
h. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da var olan taşınmaz malların
satılması için Yönetim Kuruluna yetki verir.
i. Yıllık aidat miktarını saptar.
j. Derneğin düzenleyeceği bir sonraki bilimsel kongrenin yerini ve tarihini belirler.
k. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara
üye olarak katılması ya da ayrılması konusunda karar verir.
l. Bölge temsilcilerini gizli oyla seçer. Yönetim Kurulu asıl üyelerinin bulunduğu
kentlerden o dönem için bölge sekreteri seçilemez.
m. İktisadi işletme kurulmasına karar verir.
n. Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya
da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir.
o. Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri
yerine getirir.
GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 13 
Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Mayıs ayında yapılır.
Ayrıca:
a) Yönetim ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ve ya
b) Derneğin toplam asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunun çağrısı ile Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.
Madde 14-
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek süreti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre 7 (yedi) günden az 60 (altmış) günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle ertelenirse bu durum erteleme sebepleride belirtilmek süreti ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyrulur. İkinci toplantının erteleme tarihinden en geç 2 (iki) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 15-
Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca tespit edilen bir yerde yapılır. Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listeden adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasında açık oyla bir başkan, başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
YÖNETİM KURULU
Madde 16-
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından iki yıl için seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve 3 üyeden ibarettir. Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman teker teker gizli oy ile seçilir. Diğer üç Yönetim Kurulu üyesi ve beş yedek üye tek seferde gizli oyla seçilir. En çok oy alan üç kişi asıl üye sonraki beş kişi yedek üye olarak seçilir. Asıl Üyelerden bir tanesi Yönetim Kurulu üyelerince Araştırma sekreteri olarak görevlendirilir.
Asıl üyeliklerde boşalma olma durumunda birinci yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin görevi yönetim kurulu tarafından belirlenir ve gerekirse yönetim kurulu içerisinde görev değişikliğine gidilebilinir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine dernek merkezinin bulunduğu yerin sulh hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.
YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 17-
Yönetim Kurulu en az üç ayda bir başkanın çağrısı ile dernek merkezinde, varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun bulunan başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu iki sayılır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır.
Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. İki yılda bir yapılan her olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimleri yenilenir. Aynı üyeler Yönetim Kuruluna ve diğer kurullara yeniden seçilebilirler.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya
da birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
d) Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
Genel Kurula sunmak,
e) Genel Kurulca alınan kararları uygulamak,
f ) Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak,
g) Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülebilmesi için alt komiteler kurmak, gerektiğinde bu
komitelere görevliler atamak, alt komitelerin çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde bu
çalışmaları durdurmak ve bu amaca yönelik yönergeler hazırlamak.
h) Gerektiğinde üyelere uyarılarda bulunmak, Disiplin Kuruluna göndermek ya da Genel
Kurul kararı ile üyeliklerine son vermek,
ı) Ulusal ya da uluslararası kongre ya da diğer bilimsel toplantıların yapılmasını
kararlaştırmak, bu etkinlikleri düzenlemek, yerini ve tarihini belirlemek.
i) Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurula sunmak,
j) Dernek iktisadi işletme yönetim kurulunu atamak, çalışma usul ve esaslarını
belirlemek ve diğer tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak,
k) Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulu kiralamak veya kiraya
vermek, ödünç almak ve benzeri şekillerde kullanım haklarını edinmek,
l) Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmak, bu hesaplardan Yönetim Kurulu kararı ile ilgilisi ile birlikte ya da ayrı ayrı para çekmek,
m) Derneğin iç işleyişi ve bunların denetimi için yönergeler hazırlamak.
n) Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Madde 18-
a) Başkan: Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye dayanarak dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.
b) Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirir.
c) Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini, karar defterini ve gelen giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, yönetim kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. Başkan ve başkan yardımcısının yokluğunda onların görevlerini üstlenir.
d) Sayman: Derneğin gelir ve gider defterini, bütçe defterini ve demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kuruluna bu işlemler konusunda bilgi verir.
e) Araştırma Sekreteri: Dernekle ilgili bilimsel araştırmaların yürütülmesinde ve bilimsel alt komitelerin çalışmalarında yardımcı olur.
DENETLEME KURULU
Madde 19-
Denetleme Kurulunu oluşturmak üzere, Genel Kurul tarafından asıl üyeleri arasından bir başkan, iki asıl ve üç yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu en az altı ayda bir toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin gelir ve giderlerini, hesaplarını denetler, saptamalarını yönetim kuruluna bildirir. İki yıllık faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Genel Kurul toplantısında sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
DİSİPLİN KURULU
Madde 20 
Disiplin kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından bir başkan, iki asıl üye ve üç yedek üye olarak açık oy ile seçilir. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun sunduğu konuları inceleyerek kararını bildirir.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dernek üyelerine ilişkin şikayetleri inceler, soruşturur, suçlanan üyenin yazılı ve gerektiğinde ayrıca sözlü savunmasını alır ve sonunda bir karara bağlar. Kararlar üyenin aklanması ya da disiplin cezası verilmesi şeklinde olur. Disiplin cezaları arasında yazılı uyarma, yazılı kınama ve üyeliğin sonlandırılması yer alır. Disiplin cezaları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Disiplin kurulunun görevleri bir yönerge ile ayrıntılı olarak belirlenir.
DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 21
Derneğin tüzüğü, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Genel Kurula katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınacak kararla değiştirilebilir. Değişiklik önerileri önceden yazılı olarak üyelere bildirilmelidir. Tüzük değişikliği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Dernekler ve Vakıflarla ilgili hükümlerinin 78. ve 81. Maddeleri uyarınca uygulanır.
DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ
Madde 22-
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üyelerden alınacak aidatlar
b) Bağış ve yardımlar
c) Dernek tarafından düzenlenecek konser, kermes, sergi, konferans, seminer, kongre, kurs, kitap basımı, piyango, spor yarışması, balo, eğlence, temsil ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
d) Derneğin malvarlıklarından elde edilen gelirler.
e) İktisadi işletme gelirleri
Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçlarına harcanır.
Madde 23-
Derneğin giderleri şunlardır:
a) Genel Kurul giderleri
b) Toplantı giderleri
c) Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri
d) Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği giderler.
e) Dernek mal ve hizmet alımlarını saydam, rekabete açık, eşitlik ve güvenilirlik ilkelerine uygun biçimde dernek menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirir.
DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİNDE İZLENMESİNDE UYULACAK İLKELER
Madde 24-
Derneğin her türlü geliri, Dernekler Kanunun hükümlerine uygun şekilde sağlanacak alındı belgesi ile, her türlü giderleri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulunca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğe bildirilecektir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla ancak bu kişi veya kişiler aidat, bağış ve yardım alabilir. Bunların dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.
DEFTER VE KAYITLAR
Madde 25-
Kanun ve yönetmelikte belirtilen defterler tutulur sözü geçen defterlerin noter veya dernekler müdürlüğü tarafından tasdik edilmesi zorunludur.
a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve sayı verilerek bu deftere yazılır.
Kararlar toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
c) Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayı verilerek bu
deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın ise kopyaları
dosyalarında saklanır.
d) Gelir-Gider Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan
paralarının da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
e) Bütçe Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, marka, satın alınış tarihi ve benzeri
özellikleri belirtilerek bu deftere kaydedilir.
İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulu’nun Genel Sekreter üyesi, ikinci üç defterin tutulmasından ise sayman üye sorumludur.
Yukarıda sayılan defterler dışında 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca yönetmelikle belirlenen tutulması zorunlu defterler ayrıca tutulur.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 26 –
Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu derneğin çalışanlarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında genel kurul izni ile ileriye dönük borçlanabilir. Dernek üçüncü şahıslardan borç almaz.
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Madde 27-
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
Denetleme kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve 1(bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu üyelerin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtlara ulaşabilmelidir.
DUYURU VE BİLDİRİMLER
Madde 28-
Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe bildirilmek zorundadır.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
Madde 29-
Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Bunun için Genel Kurulun üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanması gerekir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Feshe ilişkin karar toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilebilir.
Fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Her ne sebeple olursa olsun fesih halinde derneğin mal, para ve haklarının tasfiye şekli Genel Kurulca bu hususta alınacak karar uyarınca gerçekleşir. Derneğe ait mal ve paralar Türk Hematoloji Derneği’ne intikal eder. Dernek Denetleme Kurulu tasfiye işlemini yapmakla yükümlüdür.
TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 30-
Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı dernekler kanunun ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.